Договір публічної оферти

Public Offer Agreement

  1. Загальні положення

Цей Договір публічної оферти (надалі – «Договір») регулює відносини по використанню матеріалів сайту https://www.speakua.com/ (далі – «Сайт»), а також містить загальні умови договору з надання на платній основі інформаційних послуг та послуг з навчання української мови через онлайн-школу індивідуально між фізичною особою-підприємцем Сопрончук Інною Вікторівною, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію № 231910278642, «надалі – Виконавець», з одного боку, та фізичними чи юридичними особами, які прийняли умови цього Договору шляхом приєднання до нього (надалі – Користувач) з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона».

2. Визначення термінів:

Договір – договір публічної оферти, який опублікований на сайті Виконавця https://www.speakua.com/.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, яка акцептувала цей Договір та отримує послуги відповідно до умов цього Договору.

Виконавець – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає інформаційні послуги та послуги з навчання української мови відповідно до умов цього Договору, реквізити якого зазначено у розділі 13 цього Договору.

Викладач – Виконавець, або залучена ним особа, що проводить онлайн урок з Користувачем у режимі реального часу, відповідно до оплаченої користувачем Програми;

Акцепт  –  надання Користувачем повної й безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Послуги – послуги з навчання української мови через онлайн-школу індивідуально або в складі організованих груп за різними навчальними Програмами, які надаються Виконавцем за плату.

Програма – цілісний і сформований виклад навчальних матеріалів за допомогою Контенту. Види Програм, їх зміст, розклад окремих етапів і вартість Програми в цілому, а також її окремих етапів розміщуються Виконавцем на Сайті.

Навчальні матеріали – відео-уроки, вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні, методичні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані та розміщені (доступні) на Сайті для використання Користувачем.

Відео-урок – запис або трансляція в режимі реального часу в мережі Інтернет відео-презентації чи виступу Виконавця чи інших уповноважених на те осіб, доступ до яких надається Користувачу.

Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari і аналогічні останніх версій) для доступу до інформаційних ресурсів, а також інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Користувач зобов’язується самостійно забезпечити наявність ПО на своїх пристроях (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет чи  мобільний телефон).

Сайт – інтернет сайти https://www.speakua.com/ разом з усіма його піддоменними іменами – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, і інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, які містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет, виключне право на яку належить Виконавцю.

3. Предмет Договору 

3.1. Предметом цього Договору є надання Користувачу Послуг у вигляді проведення практичних занять та шляхом доступу до навчальних матеріалів відповідно до обраної Програми за відповідну плату, що вноситься Користувачем в розмірі та у порядку передбаченого даним Договором. Перелік та опис таких Програм визначений у Додатку №1 до даного Договору, який є його невід’ємною частиною.

3.2. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет за допомогою програмного забезпечення (ПЗ).

3.3. Обсяг Послуг, що надаються, загальний строк їх надання, строк надання окремих етапів Програми та їх вартість визначається обраною і оплаченою Користувачем Програмою. Послуги надаються в форматі онлайн уроків з викладачем відповідно до умов, розкладу та протягом строку обраної Програми.

4. Порядок надання послуг 

4.1. У разі повної згоди з усіма умовами цього Договору Користувач заповнює всі обов’язкові поля бланка замовлення на сторінці Сайту Виконавця з продажу Послуги, забезпечивши достовірність наданої інформації та здійснює 100% оплату вартості Послуг.

4.2. Виконавець не змінює і не редагує реєстраційну інформацію про Користувача без згоди останнього і не несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем при оформленні замовлення.

4.3. Виконавець надає Послуги за цим Договором у відповідності з обраною та оплаченою Користувачем Програмою визначені у Додатку №1 до даного Договору, який є його невід’ємною частиною

4.4. Різні Програми Послуг містять різні строки та різні розклади надання Послуг, які обов’язкові до дотримання Користувачем.

4.5. Строк (період надання Послуг за цим Договором) обчислюється з моменту зарахування 100% вартості Послуг Виконавця на поточний рахунок Виконавця зазначений у п. 13 даного Догорову.

4.6. Інформація, всі необхідні інструкції та паролі доступу до навчальних матеріалів для отримання придбаних послуг направляються на електронну скриньку Користувача, зазначену при оплаті Послуги, але не раніше ніж через 24  години з моменту зарахування 100% вартості Послуг на поточний рахунок Виконавця.

4.7. Користувач самостійно стежить за всіма оновленнями і змінами інформації, що надходить від Виконавця за цим Договором.

4.8. Призупинення отримання Послуги можливе один раз протягом проходження відповідної Програми строком не більше як на 30 днів за умови попереднього погодження з Виконавцем засобами електронного зв’язку через електронну скриньку.

4.9. Доступ для Користувача до навчальних матеріалів Програми припиняється після завершення строків Програми, які передбачені розкладом обраної Програми. Грошові кошти за не використані частини Програми у такому разі Користувачу не повертаються.

4.10. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність надання Послуг за цим Договором, хоча вживає всіх можливих заходів з метою недопущення перерахованого вище. У разі незадовільної якості інтернет-з’єднання, стабільна робота Сайту не гарантується, в цьому випадку розклад та строки надання послуг за відповідною Програмою може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без застосування будь-яких заходів відповідальності та без зарахування використання уроку відповідної Програми для Користувача.

4.11. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Користувач може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 цього Договору Реквізити Виконавця.

5. Права та обов’язки 

5.1. Виконавець зобов’язується: 

5.1.1. надати Користувачу Послуги відповідно до умов цього Договору;

5.1.2. надати Користувачу доступ до онлайн уроків відповідно до оплаченої Програми відповідно до умов Порядку надання Послуг, визначених у розділі 4 цього Договору;

5.1.3.зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Користувача, при наданні Послуг за цим Договором;

5.1.4. дотримуватися вимог законодавства, що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувача.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань із надання Послуг за Договором, змінювати викладача у період надання онлайн уроків відповідно оплаченої Програми, про що попередньо попереджає Користувача;

5.2.2. змінити умови цього Договору, як це передбачено в розділі 11 цього Договору;

5.2.3. публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Користувача, дотримуючись Закону України «Про захист персональних даних»;

5.2.4. під час надання Послуг здійснювати аудіо-, відео-фіксацію навчальної програми;

5.2.5. змінити розклад та строки надання послуг за відповідною Програмою в односторонньому порядку без застосування будь-яких заходів відповідальності у випадку порушення роботи Сайту та незадовільної якості інтернет-з’єднання про що негайно повідомляє Користувача;

5.2.6. перенести запланований онлайн урок з Користувачем на інший час за попередньою згодою Користувача, а разі незгоди Користувача з запропонованими змінами Виконавець може залучити до проведення онлайн уроку іншого викладача;

5.2.7. розірвати цей Договір в односторонньому порядку і припинити надання послуг Користувачу у випадку, якщо Користувач порушив свої обов’язки за укладеним Договором в порядку чинного законодавства, включаючи порушення прав інтелектуальної власності, без права повернення передплати;

5.2.8. заблокувати доступ Користувачу до онлайн уроків відповідної Програми без права повернення передплати в разі: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників Програми від теми курсу, спам (масова розсилка рекламної інформації), розміщення неузгодженої з Виконавцем реклами, нецензурні висловлювання, хамство, загальні заклики до недовіри або образу Виконавця, образа інших учасників Програми, які отримують Послуги в рамках цього Договору спільно з Користувачем.

5.3. Користувач зобов’язується: 

5.3.1. оплачувати послуги Виконавця у розмірі, в терміни та у порядку, вказаних у цьому Договорі та Додатку №1 до даного Договору;

5.3.2. забезпечити технічні можливості для отримання Послуг, що надаються дистанційно (доступ в мережу Інтернет, прийнятну швидкість передачі даних і т.д.);

5.3.3. дотримуватися правил, інструкцій Виконавця та умов цього Договору;

5.3.4. виконувати домашні завдання за навчальною програмою, надавати звіти по ним на перевірку у встановлені терміни, передбачені розкладом Програми та в рамках надання послуг за цим Договором;

5.3.5. самостійно стежити за всіма оновленнями і змінами інформації, що надходить від Виконавця в рамках надання Послуг за цим Договором;

5.3.6. надати Виконавцю актуальну і достовірну інформацію, необхідну для отримання інформаційних та навчальних матеріалів, а також для оперативного зв’язку в рамках надання Послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім’я, діючу електронну скриньку;

5.3.7. дотримуватися прав інтелектуальної власності Виконавця  на матеріали, які розміщені на Сайті, та доступ до яких отримав Користувач відповідно до отримання Послуг за цим Договором;

5.3.8. дотримуватися наступних Умов використання навчальних матеріалів:

а) Користувачу дозволяється використовувати навчальні матеріали тільки для особистого некомерційного використання лише протягом строку надання до них доступу.

б) Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації навчальні матеріали, а також забороняється поширювати навчальні матеріали в мережі Інтернет.

в) Користувачу забороняється надавати доступ до навчальних матеріалів будь-яким третім особам.

г) Користувачу забороняється використовувати отриману від Виконавця інформацію та матеріали з метою створення подібного продукту, організовувати або проводити власні навчальні продукти на базі навчальних матеріалів Виконавця.

5.3.9. Будь-яке використання матеріалів, поза дозволеним в п. 5.3.8. цього Договору, здійснюється лише з отриманням згоди Користувача та/чи укладення відповідної ліцензійної угоди;

5.3.10. У разі втрати паролів доступу до навчальних матеріалів або виявлення фактів передачі паролів третім особам Користувач зобов’язується протягом доби письмово сповістити Виконавця на адресу електронної скриньки, вказану у розділі 13 цього Договору. До моменту отримання Виконавцем такого повідомлення будь-які дії з використання паролів доступу до навчальних матеріалів вважаються використаними Користувачем особисто і тягнуть за собою відповідні наслідки в рамках цього Договору.

5.4. Користувач має право: 

5.4.1. отримувати доступ до всіх онлайн уроків з Викладачем, передбачений обраною і оплаченою Програмою відповідно до розкладу Програми та її окремих етапів;

5.4.2. звертатися до Виконавця з питань технічної підтримки при наявності проблем з доступом до навчальних матеріалів;

5.4.3. звернутися до Виконавця з письмовою заявою на електронну скриньку про призупинення отримання Послуг в рамках обраної Програми один раз протягом проходження Програми строком не більше як на 30 днів;

5.4.4.  відмовитися від цього Договору або ініціювати його розірвання, за умови попереднього письмового повідомлення на електронну скриньку Виконавця;

У випадку відмови Користувачем від отримання послуг в процесі навчання, кошти не повертаються.

6. Вартість Послуг та порядок оплати 

6.1. Вартість Послуг за цим Договором щодо кожної окремої Програми визначений у Додатку №1 до даного Договору, який є його невід’ємною частиною. Вартість послуг визначається у доларах США. Оплата вартості Програми зараховується на поточний рахунок Виконавця у гривнях відповідно до встановленого курсу НБУ на день зарахування таких коштів.

6.2. Оплата обраних Програм здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів в порядку повної (100 %) передоплати на рахунок Виконавця згідно умов обраної Програми.

6.3. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, у підтвердження чого Виконавець зобов’язаний надіслати документ про зарахування коштів на електронну скриньку Користувача.

7.Захист персональних даних Користувача 

7.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом Акцепту, Користувач підтверджує і гарантує Виконавцю, що Користувач надав достовірні дані, у тому числі персональні дані Користувача для оформлення платіжних документів з оплати Послуг за цим Договором.

7.2. В момент Акцепту цього Договору Користувач надає Виконавцю свою згоду:

7.2.1. на включення Виконавцем всіх добровільно наданих ним персональних даних загального характеру до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець;

7.2.2. на обробку його персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Виконавця, а також у зв’язку з виконанням Виконавцем приписів законодавства України;

7.2.3. на поширення (передачу) Виконавцем його персональних даних третім особам і на використання його персональних даних такими третіми особами з метою, яка визначена у цьому пункті, і підтверджує свою відмову від отримання повідомлення про таку передачу його персональних даних третім особам.

Користувач, здійснюючи Акцепт Договору публічної оферти, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8. Інтелектуальна власність 

8.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, та іншим особам, що діють від імені Виконавця.

8.2. Використовуючи Сайт, Користувач визнає і підтверджує, що він ознайомлений з тим, що всі матеріали Сайту і структура Сайту захищені авторським правом та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях.

8.3. Жодні права на будь-які матеріали Сайту, включаючи аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, не переходять до Користувача в результаті укладення цього Договору та використання Сайту.

8.4. Користувач визнає і підтверджує, що він ознайомлений з умовами використання навчальних матеріалів та онлайн уроків визначених п. 5.3.8 цього Договору.

8.6. У разі порушення Користувачем положень цього Договору, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувач несе передбачену законодавством відповідальність. В тому числі, Виконавець має право вимагати виплату компенсації, а також відшкодування збитків,  включаючи упущену вигоду та відшкодування моральної шкоди.

9. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Як Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Контрактом або в зв’язку з ним, у тому числі ті, які стосуються його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його Регламенту.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Користувач, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Сторона, для якої склались   форс-мажорні   обставини, зобов’язана не пізніше 7 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Користувачу (некоректне функціонування Сайту, збою і перерви в роботі Сайту, пошкодження або втрату даних і матеріалів Програм розміщених на Сайті, неможливість доступу до Сайту), якщо така неможливість надання Послуг зумовлена дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.5. Відсутність вільного часу у Користувача за будь-яких підстав для проходження Програми та вивчення навчальних матеріалів, до яких був відкритий доступ, в тому числі в зв’язку із знаходженням Користувача у відпустці, відрядженні, несплати доступу до мережі Інтернет, поломки засобу доступу до мережі Інтернет НЕ є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

11. Зміни в Договорі 

11.1. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього та наступного повідомлення про це Користувача.

11.2. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

11.3. Користувач розуміє та погоджується, що продовження використання ним Послуг відповідно до цього Договору після дати публікації змін означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він повідомляє про це Виконавця та отримує оплачені Послуги відповідно до умов Договору, що діяв на момент здійснення оплати вартості Послуг.

12. Заключні положення

12.1. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

12.2. Публікація цього Договору є офіційною пропозицією укласти Договір публічної оферти на умовах, що вказані нижче.

12.3. Цей договір є публічним, його умови однакові для всіх юридичних чи фізичних осіб.

12.4. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового, в тому числі електронного, Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

12.5. Користувач підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цим Договором шляхом проставляння відповідної відмітки в графі «Я приймаю умови Договору публічної оферти, а також висловлюю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності» при оформленні замовлення в формі, розміщеної на сайті Виконавця.

12.6. Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт з моменту повної попередньої оплати послуг на рахунок Виконавця відповідно до визначених у цьому Договорі умов, та зарахування такої оплати на рахунок Виконавця.

12.7. Акцепт цього Договору означає, що Користувач ознайомився з усіма умовами Договору, змістом послуг Виконавця, порядком їх надання, цінами, способом оплати, порядком розірвання Договору та іншими положеннями, передбаченими в Договорі.

12.8. Акцепт цього Договору означає також надання згоди на обробку персональних даних Користувача.

12.9. Здійснюючи Акцепт цього Договору, Користувач підтверджує, що надання Виконавцем Послуг за цим Договором дистанційно з використанням Сайту Виконавця повністю відповідає можливості Користувача користуватися Послугами, що надаються таким способом.

12.10. Якщо Користувач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

12.11. Цей Договір діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

12.12. При необхідності, не вступаючи у суперечність з умовами цього Договору, за згодою Виконавця із Користувачем може бути укладено окремий Договір у формі письмового двостороннього документа.

12.13. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

12.14. Діюча редакція Договору розміщена на Сайті і доступна для ознайомлення за посиланням: https://www.speakua.com/terms-conditions/.

13. Реквізити Виконавця

Сопрончук Інна Вікторівна ФОП

Адреса виконавця: проспект Ушакова 56, Херсон, Україна, 73026

IBAN: UA663524790000026001052239917

РНОКПП отримувача: 3451401244

Банк виконавця: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна

Кореспондентський рахунок: 32003102901026 у Національному банку України

Розрахунковий рахунок: 29244825509100

info@speakua.com

1. General provisions

This Public Offer Agreement hereinafter referred to as the “Agreement” regulates the relations on the use of materials on the website https://www.speakua.com/ (hereinafter – the “Website”), and contains the general conditions of the agreement on the provision of paid information services and services for teaching the Ukrainian language through an online school individually between an Individual Entrepreneur Sopronchuk Inna Viktorivna, acting on the basis of the Certificate of Registration No.231910278642, “hereinafter referred to as the Contractor”, on the one hand, and individuals or legal entities who have accepted the terms of this Agreement joining it, hereinafter referred to as the User on the other hand, hereinafter referred to as “Parties”, and separately – “Party”.

2. Definition of terms:

Agreement – a Public Offer Agreement, which is published on the website of the Contractor https://www.speakua.com/.

User – any able-bodied individual or legal entity who has accepted this Agreement and receives services in accordance with the terms of this Agreement.

Contractor is a business entity, a natural person-entrepreneur that provides information services and services for teaching the Ukrainian language in accordance with the terms of this Agreement, the details of which are specified in section 13 of this Agreement.

Teacher – the Contractor, or the person involved by her, who conducts an online lesson with the User in real-time, in accordance with the Program paid by the user;

Acceptance – the User’s full and unconditional consent to the conclusion of this Agreement in full, without the signature of a written copy of the Agreement by the Parties.

Services – services for teaching the Ukrainian language through an online school individually or as part of organized groups under various training programs provided by the Contractor for a fee.

Program is a holistic and formed presentation of educational materials with the help of Content. Types of Programs, their content, schedule of individual stages and the cost of the Program as a whole, as well as its individual stages are posted by the Contractor on the Website.

Educational materials – video lessons, webinars, phonograms, videograms, text, graphics, audiovisual, methodical or any other materials developed, organized and posted (available) on the Website for use by the User.

Video lesson – recording or broadcasting in real time on the Internet video presentation or speech of the Artist or other authorized persons, access to which is provided to the User.

Software (software) – a browser (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari and similar latest versions) for access to information resources, as well as other programs for transmitting, storing, processing information provided. The User undertakes to ensure the availability of software on their devices (personal computer, laptop, tablet or mobile phone).

Website – Internet sites https://www.speakua.com/ together with all its subdomain names – a set of information, texts, graphics, design, images, photos and videos, and other results of intellectual activity, as well as computer programs that contained in the information system that ensures the availability of such information on the Internet, the exclusive right to which belongs to the Contractor.

3. Subject of the Agreement

3.1. The subject of this Agreement is the provision of Services to the User in the form of practical classes and access to training materials in accordance with the selected Program for a fee paid by the User in the amount and in the manner prescribed by this Agreement. The list and description of such Programs is defined in Annex No.1 to this Agreement, which is an integral part thereof.

3.2. Services under this Agreement are provided by the Contractor remotely via the Internet using software (software).

3.3. The scope of the Services provided, the total term of their provision, the term of provision of individual stages of the Program and their cost are determined by the Program selected and paid by the User. Services are provided in the format of online lessons with the teacher in accordance with the conditions, schedule and during the term of the selected Program.

4. The procedure of providing services

4.1. In case of full agreement with all the terms of this Agreement, the User fills in all mandatory fields of the order form on the page of the Contractor’s Website for the sale of the Service, ensuring the accuracy of the information provided and making 100% payment for the Services.

4.2. The Contractor does not change or edit the registration information about the User without the consent of the User and is not responsible for the content and accuracy of the information provided by the User when placing an order.

4.3. The Contractor provides the Services under this Agreement in accordance with the Program selected and paid for by the User as defined in Annex No.1 to this Agreement, which is an integral part thereof.

4.4. Different Service Programs contain different terms and schedules for the provision of Services, which are mandatory for the User to comply with.

4.5. The term (period of provision of Services under this Agreement) is calculated from the moment of crediting 100% of the cost of the Contractor’s Services to the current account of the Contractor specified in clause 13 of this Agreement.

4.6. Information, all necessary instructions and passwords for access to training materials to receive purchased services are sent to the User’s e-mail specified when paying for the Service, but not earlier than 24 hours after crediting 100% of the cost of Services to the current account of the Contractor.

4.7. The User independently monitors all updates and changes to the information received from the Contractor under this Agreement.

4.8. Suspension of receipt of the Service is possible once during the completion of the relevant Program for a period not exceeding 30 days, subject to prior agreement with the Contractor by electronic means via e-mail.

4.9. Access for the User to the training materials of the Program is terminated after the expiration of the Program, which is provided by the schedule of the selected Program. Cash for unused parts of the Program in this case is not returned to the User.

4.10. The Contractor does not guarantee the absolute uninterrupted provision of the Services under this Agreement, although it takes all possible measures to prevent the above. In case of unsatisfactory quality of Internet connection, stable operation of the Website is not guaranteed, in this case the schedule and terms of services under the relevant Program may be changed unilaterally by the Contractor without any liability and without crediting the use of the relevant Program for the User. .

4.11. All questions arising in the process of payment and receipt of Services, the User may find out from the Contractor on the contact details specified in section 12 of this Agreement Details of the Contractor.

5. Rights and responsibilities

5.1. The Contractor undertakes:

5.1.1. to provide the User with the Services in accordance with the terms of this Agreement;

5.1.2. to provide the User with access to online lessons in accordance with the paid Program in accordance with the terms of the Service Procedure specified in section 4 of this Agreement;

5.1.3. to keep confidential information received from the User when providing Services under this Agreement;

5.1.4. to comply with the requirements of the legislation relating to the processing, transfer and protection of personal data of the User.

5.2. The Contractor has the right:

5.2.1. to involve third parties to fulfill their obligations to provide Services under the Agreement, to change the teacher during the period of providing online lessons in accordance with the paid Program, and warns the User in advance;

5.2.2. to change the terms of this Agreement as provided in section 11 of this Agreement;

5.2.3. to publish and disseminate information on the progress, method and results of providing the User’s Services, in compliance with the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”;

5.2.4. during the provision of Services to carry out audio and video recording of the curriculum;

5.2.5. to change the schedule and terms of services under the relevant Program unilaterally without taking any measures of responsibility in case of disruption of the Website and unsatisfactory quality of the Internet connection, which immediately notifies the User;

5.2.6. to postpone the planned online lesson with the User to another time with the prior consent of the User, and in case of disagreement of the User with the proposed changes, the Contractor may involve another teacher in the online lesson;

5.2.7. to terminate this Agreement unilaterally and terminate the provision of services to the User in the event that the User has violated its obligations under the Agreement in accordance with applicable law, including infringement of intellectual property rights, without the right to return the subscription;

5.2.8. to block the User’s access to the online lessons of the respective Program without the right to return the subscription in case of: incitement of interethnic conflicts, distraction of the Program participants from the course topic, spam (mass mailing of advertising information), placement of advertising not agreed with the Contractor, insult of other participants of the Program who receive Services under this Agreement together with the User.

5.3. The User undertakes:

5.3.1. to pay for the services of the Contractor in the amount, within the terms and in the manner specified in this Agreement and Annex No.1 to this Agreement;

5.3.2. to provide technical capabilities for obtaining Services provided remotely (Internet access, acceptable data rate, etc.);

5.3.3. to comply with the rules, instructions of the Contractor and the terms of this Agreement;

5.3.4. to perform homework on the curriculum, to provide reports on them for verification in a timely manner provided by the schedule of the Program and in the provision of services under this Agreement;

5.3.5. independently monitor all updates and changes in the information received from the Contractor in the framework of providing Services under this Agreement;

5.3.6. to provide the Contractor with up-to-date and reliable information necessary for receiving information and training materials, as well as for operational communication in the framework of providing Services under this Agreement, namely: family name and given name, a valid e-mail box;

5.3.7. to comply with the intellectual property rights of the Contractor for the materials posted on the Website and access to which the User has received in accordance with the receipt of Services under this Agreement;

5.3.8. to adhere to the following Terms of Use of training materials:

a) The user is allowed to use the training materials only for personal non-commercial use only during the period of granting access to them.

b) The user is prohibited from copying, storing and writing to disk or any other media training materials, and is prohibited from distributing training materials on the Internet.

c) The User is prohibited from providing access to training materials to any third parties.

d) The User is prohibited from using the information and materials received from the Contractor in order to create a similar product, to organize or conduct his own educational products on the basis of educational materials of the Contractor.

5.3.9. Any use of materials other than permitted in paragraph 5.3.8. of this Agreement, is carried out only with the consent of the User and / or the conclusion of the relevant license agreement;

5.3.10. In case of loss of passwords for access to training materials or detection of facts of password transfer to third parties, the User undertakes to notify the Contractor in writing within 24 hours to the e-mail specified in section 13 of this Agreement. Until the Contractor receives such notification, any actions on the use of passwords for access to educational materials are considered used by the User personally and entail the corresponding consequences under this Agreement.

5.4. The User has the right:

5.4.1. to receive access to all online lessons with the Teacher, provided by the selected and paid Program in accordance with the schedule of the Program and its individual stages;

5.4.2. to contact the Contractor for technical support in case of problems with access to training materials;

5.4.3. to apply to the Contractor with a written application to the e-mail suspending the receipt of Services under the selected Program once during the Program for a period not exceeding 30 days;

5.4.4. to withdraw from this Agreement or initiate its termination, subject to prior written notice to the e-mail of the Contractor;

In case the User refuses to receive services during the training process, the money will not be refunded.

6. Cost of Services and payment procedure

6.1. The cost of Services under this Agreement for each individual Program is defined in Annex No.1 to this Agreement, which is an integral part thereof. The cost of services is determined in US dollars. Payment of the Program is credited to the current account of the Contractor in hryvnias in accordance with the established exchange rate of the NBU on the day of crediting such funds.

6.2. Payment for the selected Programs is made by the User by transferring funds in full (100%) prepayment to the Contractor’s account in accordance with the terms of the selected Program.

6.3. The moment of payment is considered to be the moment of crediting funds to the Contractor’s account, in confirmation of which the Contractor is obliged to send a document on crediting funds to the User’s e-mail account.

7. Personal Data Protection of the User

7.1. By agreeing to the terms and accepting the terms of this Agreement by Acceptance, the User confirms and guarantees to the Contractor that the User has provided reliable data, including personal data of the User for payment documents for payment of Services under this Agreement.

7.2. At the time of Acceptance of this Agreement, the User gives his consent to the Contractor:

7.2.1. to include by the Contractor all personal data voluntarily provided by him of a general nature in the personal data base owned by the Contractor;

7.2.2. to process his personal data in order to provide, receive and make payments for the services of the Contractor, as well as in connection with the implementation of the Contractor’s legislation of Ukraine;

7.2.3. for the dissemination (transfer) of his personal data by the Contractor to third parties and for the use of his personal data by such third parties for the purpose specified in this paragraph, and confirms his refusal to receive notification of such transfer of his personal data to third parties.

By accepting the Public Offer Agreement, the User confirms that he has been notified of the inclusion of his personal data in the personal database owned by the Contractor for the processing of personal data specified in this paragraph, as well as his rights under Article 8 of the Law of Ukraine “On personal data protection”.

8. Intellectual property

8.1. The Website contains the results of intellectual activity belonging to the Contractor and other persons acting on behalf of the Contractor. 

8.2. By using the Website, the User acknowledges and confirms that he is aware that all materials of the Site and the structure of the Website are protected by copyright and other intellectual property rights, and that these rights are valid and protected in all forms, on all media.

8.3. No rights to any materials of the Site, including audiovisual works, text and graphics, computer programs, are transferred to the User because of the conclusion of this Agreement and use of the Site.

8.4. The User acknowledges and confirms that he is familiar with the terms of use of educational materials and online lessons specified in paragraph 5.3.8 of this Agreement.

8.6. In case of violation by the User of the provisions of this Agreement relating to the protection of intellectual property rights of the Contractor, the User shall be liable under the law. In particular, the Contractor has the right to demand compensation, as well as compensation for damages, including lost profits and compensation for non-pecuniary damage.

9. Liability of the Parties and settlement of disputes

9.1. The Parties shall be liable for non-performance or improper performance of their obligations under this Agreement in accordance with the laws of Ukraine.

9.2. All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties.

9.3. All disputes, disagreements or claims arising under or in connection with this Agreement, including those relating to its conclusion, interpretation, performance, breach, termination or invalidity, are subject to settlement in the International Commercial Arbitration Court under the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine in accordance with its Regulations.

10. Force majeure

10.1. The Parties shall be released from liability for non-performance or improper performance of obligations under this Agreement, if it arose as a result of force majeure (force majeure).

10.2. In this Agreement force majeure means any circumstances that arose against the will or in defiance of will or desire of the Parties and which cannot be foreseen or avoided, including: hostilities, riots, epidemics, blockade, earthquakes, floods, fires, as well as decisions or instructions of public authorities of the country where the User resides or where the Contractor resides, as a result of which the Parties (or one of the Parties) will be subject to additional obligations or restrictions and which make further or partial performance of the Agreement, as well as other actions or events that exist outside the will of the Parties.

10.3. The Party that suffered from force majeure obliged to notify the other Party no later than 7 calendar days from the date of occurrence of such circumstances in writing.

10.4. The Contractor is not responsible for the inability to provide Services to the User (improper operation of the Site, failure and interruption of the Site, damage or loss of data and materials of the Programs posted on the Site, inability to access the Site), if such inability to provide Services due to force majeure.

10.5. Lack of free time of the User on any grounds for passing the Program and studying educational materials which access was opened to, including in connection with the User’s vacation, business trip, non-payment of Internet access, trouble with the means of access to the network the Internet is NOT force majeure (force majeure).

11. Changes in the Agreement

11.1. This Agreement may be amended by the Contractor unilaterally without any special prior and subsequent notice to the User.

11.2. The new version of the Agreement shall enter into force upon its posting on the Site.

11.3. The User understands and agrees that the continued use of the Services in accordance with this Agreement after the date of publication of the changes means the User’s agreement to the updated terms. If the User does not agree with the changed terms of the Agreement, he notifies the Contractor and receives paid Services in accordance with the terms of the Agreement in force at the time of payment for the Services.

12. Final provisions

12.1. The law governing this Agreement is the substantive law of Ukraine.

12.2. Publication of this Agreement is a formal offer to enter into a Public Offer Agreement on the terms set out below.

12.3. This Agreement is public; its terms are the same for all legal entities or individuals.

12.4. The Agreement is considered concluded by the User, which means full and unconditional acceptance by the User of all terms of the Agreement without any exceptions and / or restrictions, and equates to the conclusion of a bilateral written, including electronic, Agreement from the User’s Acceptance.

12.5. The User confirms his agreement with the terms of this Agreement by marking the appropriate box in the column “I accept the terms of the Public Offer Agreement, and agree to the processing of my personal data in accordance with the privacy policy” when placing an order in the form posted on the Contractor’s website.

12.6. The User is considered to have made the Acceptance from the moment of full prepayment of services to the Contractor’s account in accordance with the conditions specified in this Agreement, and crediting such payment to the Contractor’s account.

12.7. Acceptance of this Agreement means that the User has read all the terms of the Agreement, the content of the Contractor’s services, the procedure for their provision, prices, method of payment, the procedure for termination of the Agreement and other provisions of the Agreement.

12.8. Acceptance of this Agreement also means consent to the processing of personal data of the User.

12.9. By Accepting this Agreement, the User confirms that the provision of Services by the Contractor under this Agreement remotely using the Contractor’s website fully corresponds to the User’s ability to use the Services provided in this way.

12.10. If the User does not agree with the terms of the Agreement, he has no right to enter into this Agreement, and is not entitled to use the Services under this Agreement.

12.11. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party in the manner prescribed by this Agreement or applicable law, but in any case until its final implementation by the Parties.

12.12. If necessary, without conflicting with the terms of this Agreement, with the consent of the Contractor, a separate Agreement may be concluded with the User in the form of a written bilateral document.

12.13. Each Party guarantees to the other Party that it has the necessary capacity, as well as all the rights and powers necessary and sufficient for the conclusion and implementation of this Agreement in accordance with its terms.

12.14. The current version of the Agreement is posted on the website and is available for reference at: https://www.speakua.com/terms-conditions/.

13. The Contractor’s details Beneficiary

Sopronchuk I.V. Individual Entrepreneur

Beneficiary’s address: 56 Ushakova Ave,

Kherson, Ukraine, 73026

IBAN: UA663524790000026001052239917

Beneficiary’s INN: 3451401244

Beneficiary’s bank: JSC CB PRIVATBANK, 30, Naberezhna Peremogy str., Dnipro, 49094, Ukraine

Correspondent account: 32003102901026 with the National Bank of Ukraine

Current account: 29244825509100

info@speakua.com


Додаток № 1 до Договору публічної оферти

Програми, що надаються відповідно до умов Договору

  1. Онлайн – уроки з будь-яким викладачем онлайн школи, окрім Самойлова Інна:
ПрограмаПробне заняттяПакет 1 заняттяПакет  8 заняттяПакет  16 заняттяПакет 24 заняття
Кількість занять1181624
Тривалість 1 уроку30 хв.60 хв.60 хв.60 хв.60 хв.
Строк використанняПротягом 2-х тижнів з моменту оплатиПротягом місяця з моменту оплатиПротягом 2-х місяців з моменту оплатиПротягом 3-х місяців з моменту оплатиПротягом 4-х місяців з моменту оплати
Вартість програми$1$28$200$352$456

Відміна занять:

Запланований урок можна відмінити або перенести на інший час та дату за 12 годин до початку заняття.

Якщо онолайн урок не розпочався вчасно або не відбувся з вини виконавця то такий урок не враховується в кількість занять відповідної програми.

  1. Онлайн – уроки з Сопрончук Інною:
ПрограмаПробне заняттяПакет 1 заняттяПакет  8 заняттяПакет  16 заняття
Кількість занять11816
Тривалість 1 уроку30 хв.60 хв.60 хв.60 хв.
Строк використанняПротягом 2-х тижнів з моменту оплатиПротягом місяця з моменту оплатиПротягом 2-х місяців з моменту оплатиПротягом 3-х місяців з моменту оплати
Вартість програми$1$40$288$512

Відміна занять:

Запланований урок можна відмінити або перенести на інший час та дату за 12 годин до початку заняття.

Якщо онолайн урок не розпочався вчасно або не відбувся з вини виконавця то такий урок не враховується в кількість занять відповідної програми.

Додаткові умови:

Усі онлайн-уроки відбуваються у попередньо погоджений Сторонами час, протягом строку використання пакету занять відповідно до оплаченої Користувачем Програми.

Бронювання дати та часу онлайн-уроку можливе після 24 годин з моменту оплати вартості Послуги відповідної Програми.

Інформація, всі необхідні інструкції та паролі доступу до навчальних матеріалів для отримання придбаних послуг (онлайн-уроків) направляються на електронну скриньку Користувача, зазначену при оплаті Послуги, але не пізніше ніж за 24 години до початку отримання Послуг згідно розкладу обраної навчальної Програми, що вказаний на у цьому Договорі.

Annex № 1 to the Public Offer Agreement

Programs are provided according to terms of the Agreement

  1. Online  lessons with any teacher of the online school, except Samoilova Inna:
ProgramTrial lessonPackage 1 lessonPackage 8 lessonsPackage 16 lessonPackage 24 lesson
Number of lessons1181624
Duration of 1 lesson30 min.60 min.60 min.60 min.60 min.
Use period During 2 weeks from the moment of paymentDuring month from the moment of paymentDuring 2 months from the moment of paymentDuring 3 months from the moment of paymentDuring 4 months from the moment of payment
Cost of the program$1$28$200$352$456

Cancellation of lessons:

– Scheduled lesson can be canceled or moved to another time and date 12 hours before lesson.

– If the online lesson did not start on time or did not occur due to the fault of the Contractor, then such lesson is not included in the number of classes in the program.

  • Online lessons with Sopronchuk Inna:
ProgramTrial lessonPackage 1 lessonPackage 8 lessonsPackage 16 lesson
Number of lessons11816
Duration of 1 lesson30 min.60 min.60 min.60 min.
Use period During 2 weeks from the moment of paymentDuring month from the moment of paymentDuring 2 months from the moment of paymentDuring 3 months from the moment of payment
Cost of the program$1$40$288$512

Cancellation of lessons:

– Scheduled lesson can be canceled or moved to another time and date 12 hours before lesson.

– If the online lesson did not start on time or did not occur due to the fault of the Contractor, then such lesson is not included in the number of classes in the program.

Additional conditions:

All online lessons take place at a time previously agreed by the Parties, during the period of use of the package in accordance with the Program paid by the User.

Booking of the date and time of the online lesson is possible after 24 hours from the moment of payment for the Service of the respective Program.

Information, all necessary instructions and passwords for access to educational materials to receive purchased services (online lessons) are sent to the User’s e-mail specified when paying for the Service, but not later than 24 hours before receiving the Services according to the schedule of the selected training program specified in this Agreement.


Договір публічної оферти

Купівлі-продажу навчальних матеріалів

  Цей Договір публічної оферти (надалі – «Договір») регулює відносини по використанню матеріалів сайту https://www.speakua.com/ (далі – «Сайт»), а також містить загальні умови договору з придбання на платній основі навчальних матеріалів між фізичною особою-підприємцем Сопрончук Інною Вікторівною, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію № 231910278642, (надалі – Продавець, з одного боку, та фізичними чи юридичними особами, які прийняли умови цього Договору шляхом приєднання до нього (надалі – Покупець) з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. У відповідності з цим Договором Постачальник зобов’язується поставити та передати  у власність, а Покупець прийняти та оплатити на умовах та в порядку визначених даним Договором навчальні матеріали (за вибором Покупця), а саме:

1) Набір фізичних карток “200 Common Ukrainian Verbs”.

2) Набір фізичних карток “200 Common Ukrainian Adjectives”.

3) Набір фізичних карток100 Ukrainian Idioms

4) Набір фізичних карток2 Sets Of The Flashcards 400 Common Verbs + Adjectives

5) Набір фізичних карток3 Sets Of The Flashcards: 500 Common Verbs + Adjectives + Idioms

6) Ukrainian Keyboard Wired A4Tech.

7) Підручник Master Ukrainian cases”. Tables&Exercises” by Inna Sopronchuk.

8) Підручник “Ukrainian language for foreigners. Textbook (Level B1 – B2)” by Lesia Nazarevych and Natalia Havdyda.

9) Підручник “Master Ukrainian cases. Tables&Exercises” by Inna Sopronchuk (ebook version).

10) Підручник Easy Ukrainian Dialogues With Vocabulary Lists And Audio For Levels A1-A2” (Hardcover)

11) ПідручникEasy Ukrainian Dialogues With Vocabulary Lists And Audio For Levels A1-A2” (ebook version)

2. КІЛЬКІСТІ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ.

2.1. Кількість товару зазначається в замовлені Покупця шляхом заповнення відповідних полів на сайті  https://www.speakua.com/.

2.2.Товар, що поставляється за цим Договором, повинен відповідати його опису на сайті https://www.speakua.com/.

3. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Вартість товару зазначається навпроти зображення відповідного Товару на сайті https://www.speakua.com/ та зазначається у доларах США.

3.2. Покупець здійснює 100% попередню оплату вартості Товару на протязі  шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця через систему wayforpay.

3.3. Товар вважається оплаченим, а заказ прийняти до виконання з моменту зарахування грошових коштів на поточних рахунок Продавця.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

4.1. Поставка Товару на підставі замовлення оформленого на сайті https://www.speakua.com/  та сплачення 100% вартості Товару на поточний рахунок Продавця шляхом відправлення Товару засобами поштового зв’язку на адресу Покупця зазначеної при оформлення Замовлення. 

4.2.Поставка Товарів «Підручник “Master Ukrainian cases. Tables&Exercises” by Inna Sopronchuk (ebook version)» та “Підручник “Easy Ukrainian Dialogues With Vocabulary Lists And Audio For Levels A1-A2”(ebook version) здійснюється шляхом надання доступу до електронної версії  підручника  на сайті https://www.speakua.com/ протягом однієї доби з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

4.3. Відправка оплаченого замовлення відбувається протягом 3 робочих днів з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1 У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.5 Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.     

5.6. Продавець не несе відповідальності за поставку Товару з моменту відправлення засобами поштового зв’язку відповідного оператора  у разі правильного вказання всіх даних для відправки наданих йому Покупцем. Якщо Покупець при оформленні замовлення вказав невірні данні для поштового відправлення й не повідомив про помилку до моменту відправлення Товару, Продавець за поставку такого Товару відповідальності не несе.

5.7. У разі помилкового вказання невірних даних для відправки Товару Продавцем, що призведе до неможливості Покупцем отримати Товар, Продавець повертає кошти за оплачений товар або надсилає його повторно.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастроф, інших незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт та імпорт, якщо вони виникають після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту який унеможливлює виконання умов Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний тривалості  цих обставин.

7.2. Сторони у 5 (п’ятиденний) термін повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин.

  • Інтелектуальна власність 

8.1. Навчальні матеріали містять результати інтелектуальної діяльності, що належать Продавцю, та іншим особам, що діють від імені Продавця.

8.2. Використовуючи навчальні матеріали, Покупець визнає і підтверджує, що він ознайомлений з тим, що всі навчальні матеріали захищені авторським правом та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях.

8.3. Жодні права на будь-які матеріали не переходять до Покупця в результаті укладення цього Договору.

8.4. Покупцю забороняється копіювати, розповсюджувати чи іншим способом порушувати авторські права Продавця.

8.6. У разі порушення Покупцем положень цього Договору, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності Продавця, Покупець несе передбачену законодавством відповідальність. В тому числі, Продавець має право вимагати виплату компенсації, а також відшкодування збитків,  включаючи упущену вигоду та відшкодування моральної шкоди.

9.ДОДАТКОВІ УМОВИ.

9.1. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

9.2. Публікація цього Договору є офіційною пропозицією укласти Договір публічної оферти на умовах, що вказані нижче.

9.3. Цей договір є публічним, його умови однакові для всіх юридичних чи фізичних осіб.

9.4. Договір вважається укладеним з боку Покупця, що означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового, в тому числі електронного, Договору з моменту здійснення Покупцем Акцепту.

9.5. Покупець підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цим Договором шляхом проставляння відповідної відмітки в графі «Я приймаю умови Договору публічної оферти, а також висловлюю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності» при оформленні замовлення в формі, розміщеної на сайті Продавця.

9.6. Покупець вважається таким, що здійснив Акцепт з моменту повної попередньої оплати товару  на рахунок Продавця відповідно до визначених у цьому Договорі умов, та зарахування такої оплати на рахунок Продавця.

9.7. Акцепт цього Договору означає, що Покупець ознайомився з усіма умовами Договору, видом товаром, порядком його поставки, цінами, способом оплати, порядком розірвання Договору та іншими положеннями, передбаченими в Договорі.

9.8. Акцепт цього Договору означає також надання згоди на обробку персональних даних Покупця.

9.9. Цей Договір діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

9.10. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.11. Діюча редакція Договору розміщена і доступна для ознайомлення за посиланням: https://www.speakua.com/.

Public Offer Agreement

of purchases and sales of training materials

The Public Offer Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) regulates the relations concerning the use of materials from https://www.speakua.com/ (hereinafter referred to as the “Website”) and contains the general terms and conditions of the agreement on the purchase of training materials on a paid basis between a natural person-entrepreneur Sopronchuk Inna Viktorivna, acting on the basis of Certificate of Registration No. 231910278642 (hereinafter – the Seller), as the party of the first part, and natural or legal persons who have accepted the terms and conditions of this Agreement by joining it (hereinafter – the Buyer), as the party of the second part, hereinafter jointly referred to as the “Parties” and individually referred to as the “Party”.

1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT.

1.1. In accordance with this Agreement, the Supplier undertakes to deliver and transfer to ownership, and the Buyer undertakes to accept and pay for training materials (at the Buyer’s choice) on the conditions and in accordance with the procedure defined by this Agreement, namely:

1)  A set of physical flashcards “200 Common Ukrainian Verbs”.

2) A set of physical flashcards “200 Common Ukrainian Adjectives”.

3) A set of physical flashcards100 Ukrainian Idioms

4) A set of physical flashcards2 Sets Of The Flashcards 400 Common Verbs + Adjectives

5) A set of physical flashcards3 Sets Of The Flashcards: 500 Common Verbs + Adjectives + Idioms

6) Ukrainian Keyboard Wired A4Tech.

7) Textbook “Master Ukrainian cases”. Tables&Exercises” by Inna Sopronchuk.

8) Textbook “Ukrainian language for foreigners. Textbook (Level B1 – B2)” by Lesia Nazarevych and Natalia Havdyda.

9) Textbook “Master Ukrainian cases”. Tables&Exercises” by Inna Sopronchuk (ebook version).

10) Textbook Easy Ukrainian Dialogues With Vocabulary Lists And Audio For Levels A1-A2” (Hardcover)

11) TextbookEasy Ukrainian Dialogues With Vocabulary Lists And Audio For Levels A1-A2” (ebook version)

2. QUANTITY AND QUALITY OF GOODS.

2.1. The quantity of goods is indicated in the Buyer’s order by filling in the relevant fields on the website https://www.speakua.com/.

2.2. The goods supplied under this Agreement shall be in accordance with their description on the website https://www.speakua.com/.

3. THE VALUE OF THE GOODS AND THE SETTLEMENT PROCEDURE.

3.1. The value of the goods shall be indicated opposite the image of the respective Goods on the website https://www.speakua.com/ and specified in US dollars.

3.2. The Buyer makes 100% prepayment of the value of the Goods within the period by transferring funds to the Seller’s current account through the system wayforpay.

3.3. The goods shall be deemed to have been paid for, and the order shall be accepted for execution from the moment the funds are credited to the Seller’s current account.

4. TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY.

4.1. Delivery of Goods based on an order made on the website https://www.speakua.com/  and payment of 100% of the value of the Goods to the Seller’s current account by sending the Goods by postal mail to the Buyer’s address indicated when making the order.

4.2.The delivery of the Goods «Textbook “Master Ukrainian cases. Tables&Exercises” by Inna Sopronchuk (ebook version)» and “Textbook “Easy Ukrainian Dialogues With Vocabulary Lists And Audio For Levels A1-A2” (ebook version) is carried out by providing access to the electronic version of the textbook on the website. https://www.speakua.com/ within one day from the date of crediting cash to the Seller’s current account.

4.3. Paid order is sent within 3 working days from the moment when money is credited to the Seller’s current account.

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES.

5.1.  In case of violation of the Agreement, the Party shall bear the responsibility determined by this Agreement and/or the current legislation of Ukraine.

5.2. A breach of the Agreement is a failure to comply with it or an improper performance thereof, i.e. compliance with a violation of the conditions defined by the content of this Agreement.

5.3. The Party shall not be liable for a breach of the Agreement if it was not through its fault (intent or negligence).

5.4. The Party shall be deemed innocent and shall not be liable for a breach of the Agreement if it proves that it has taken all measures in its power to properly perform this Agreement.

5.5. The Party that has breached this Agreement shall be obliged to indemnify for damages caused by such breach, irrespective of the other Party’s use of any measures to prevent or reduce damages, unless the latter by its culpable (intentional or reckless) act (act or omission) contributed to the occurrence or increase of damages.

5.6. The Seller shall not be liable for the delivery of the Goods from the moment of their dispatch by the postal service of the respective operator if all the data provided by the Buyer are correctly specified for dispatch. If the Buyer, when making an order, specified incorrect data for postal delivery and did not report the error before the time of dispatching the Goods, the Seller shall not be liable for the delivery of such Goods.

5.7. In the case of erroneous specification of incorrect data for sending the Goods by the Seller, which will result in the Buyer’s inability to receive the Product, the Seller will refund the money for the paid-for goods or send it again.

6. RESOLUTION OF DISPUTES.

6.1. All disputes arising from or related to this Agreement shall be settled through negotiations between the Parties.

6.2. If a relevant dispute cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in a court procedure in accordance with the legislation in force in Ukraine.

7. FORCE-MAJEURE CIRCUMSTANCES.

7.1. Neither of the Parties shall be liable for the total or partial non-fulfillment of any conditions in the case of the following: flood, fire, earthquake, catastrophe, other circumstances independent of the Parties, or embargoes imposed by the state authorities on export and import, if they arise after the entry into force of this Agreement, adoption of a regulatory act that makes it impossible to fulfill the conditions of the Agreement. If any of the above circumstances directly affect the timeliness of the fulfillment of the conditions set out in this Agreement, they will be extended for a period equal to the duration of these circumstances.

7.2. The parties must inform each other within 5 (five) days of the beginning of the above-mentioned circumstances.

  • Intellectual property.

8.1. The training materials contain the results of intellectual activity that belong to the Seller and other persons acting on behalf of the Seller.

8.2. By using training materials, the Buyer acknowledges and confirms that it is aware that all training materials are protected by copyright and other intellectual property rights and that these rights are valid and protected in all forms, in all media.

8.3. No rights to any materials shall pass to the Buyer as a result of this Agreement.

8.4. The Buyer shall not copy, distribute or otherwise violate the Seller’s copyrights.

8.6. If the Buyer violates the terms of this Agreement relating to the protection of the Seller’s intellectual property rights, the Buyer shall bear the liability provided by the legislation. In particular, the Seller is entitled to claim compensation as well as damages, including lost profit and compensation for moral damages.

9. SUPPLEMENTARY CONDITIONS.

9.1. The right governing this Agreement is the substantive law of Ukraine.

9.2. Publication of this Agreement is an official offer to conclude a Public Offer Agreement on the conditions specified below.

9.3. This agreement is public and its conditions are the same for all legal entities or individuals.

9.4. The Agreement shall be deemed to have been concluded by the Buyer, which means the Buyer’s full and unconditional acceptance of all the terms and conditions of the Agreement without any exceptions and/or limitations, and shall be deemed to be the conclusion of a bilateral written, including electronic, Agreement from the moment the Buyer performs the Acceptance.

9.5. The Buyer confirms its consent to the terms and conditions set out in this Agreement by ticking the appropriate mark in the column “I accept the terms and conditions of the Public Offer Agreement, and I also express my consent to the processing of personal data in accordance with the privacy policy” when making an order in the form on the Seller’s website.

9.6. The Buyer shall be deemed to have performed the Acceptance from the moment of full prepayment of the goods to the Seller’s account in accordance with the terms and conditions specified in this Agreement and credit of such payment to the Seller’s account.

9.7. Acceptance of the Agreement means that the Buyer has become informed about all the terms and conditions of the Agreement, the type of goods, the procedure of their delivery, prices, the method of payment, the manner of termination of the Agreement and the terms and conditions stipulated in the Agreement.

9.8. Acceptance of the present Agreement also means granting consent to the processing of the personal data of the Buyer.

9.9. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party in accordance with the procedure established by this Agreement or the applicable legislation, but in any case until its final performance by the Parties.

9.10. Each Party warrants to the other Party that it has the necessary legal capacity and all rights and powers necessary and sufficient to conclude and execute this Agreement in accordance with its terms.

9.11. The current edition of the Agreement is available by clicking here: https://www.speakua.com/.