Ι Feel Sick…

Medical Vocabulary in Ukrainian

This post will teach you the medical terms you need to know before visiting the hospital, doctor’s appointment, or just talking about medicine.

Як ти себе́ почува́єш? How do you feel?

Мені́ пога́но / я пога́но себе́ почува́ю. – I feel bad/sick.

лі́кар /likar/ doctor

лікува́ння /likuvan:ia/ treatment

лі́ки /liky/ medicine (pills, injection etc.)

ліка́рня /likarnia/ hospital

поліклі́ніка /poliklinika/ clinic

медсестра́ /medsestra/ nurse

прийо́м /pryiom/ appointment

паціє́нт /patsient/ patient

хворі̐ти /khvority/ to be sick

біль /bil/ pain

записа́тись на прийо́м – to make an appointment

йти на прийо́м – to be going to the appointment

Я сього́дні записа́лась на прийо́м до лі́каря-офтальмо́лога.

Today I made an appointment with an ophthalmologist. 

Коли́ ти йдеш на прийо́м до ньо́го?

When is your appointment? (lit.: When are you going to the appointment?)

Я йду за́втра.

Tomorrow. (lit.: I’m going tomorrow.)

Части́ни ті́ла

голова́ /holova/ head

ши́я /shyia/ neck

рука́ /ruka/ arm

лодо́ні /lodoni/ palms

спи́на /spyna/ back

гру́ди /hrudy/ chest

но́ги /nohy/ legs

сте́гна /stegna/ thighs

колі̐на /kolina/ knees

сто́пи /stopy/ feet

How to tell about your symptoms in Ukrainian?

Лі́карю, у ме́не боли́ть спи́на.

Doctor, I have back pain.

У Кири́ла біль у гру̐дях.

Kyrylo has chest pain.

Вну́трішні о́ргани 

мо́зок /mozok/ brain

се́рце /sertse/ heart

леге́ні /leheni/ lungs

щитови́дна за́лоза /shchytovydna zaloza/ thyroid

шлу́нок /shlunok/ stomach

печі́нка /pechinka/ liver

підшлунко́ва за́лоза /pidshlunkova zaloza/ pancreas

кишківни́к /kushkivnyk/ intestine

ни́рки /nyrky/ kidneys

Хворо́ба мо́зку / се́рця / леге́нь / шлу́нка – brain / heart / lung /stomach disease

The most common symptoms:

головни́й біль (m.g.) /holovnyi bil/ headache 

біль у м’я́зах /bil u myazakh/ muscle pain

біль у спи́ні /bil u spyni/ backache

зубни́й біль /zubnyi bil/ toothache

печія́ /pechia/ heartburn

нудо́та /nudota/ nausea

діаре́я /diareia/ diarrhea

лихома́нка /lukhomanka/ fever

зади́шка /zadyshka/ shortness of breath

блюва́ння /bliuvannia/ vomiting

біль у го́рлі /bil u horli/ sore throat

не́жить (f.g.) /nezhyt/ runny nose

ка́шель /kashel/ coughing

чха́ння /chkhannia/ sneezing

Write down in the comments what disease the patient might have.

Лікарю, у мене болить голова, я часто чхаю, у мене сухий (dry) кашель, сильний нежить і біль у горлі.

Яка у вас температура ?

What is the temperature of your body?

37,7

We hope the material was helpful. Let us know in the comments if you have had any experience discussing health in Ukrainian or visiting hospitals in Ukraine.

Leave a Comment

0
Ask questions on Instagram Ask questions on Telegram